INSTRUCTIONS TO AUTHORS

INSTRUCTIONS FOR WRITING PAPERS

DOWNLOAD THE TEMPLATE

Documents must be written in correct English (Full) language (including tables and graphs), with a minimum of 4 pages, in A-4 format.

Writing on A-4 format (mandatory setting page, see Page Setup command, Paper window) framed as follows: top: 2.1 cm, bottom: 1.7 cm, inside: 3.0 cm, outside: 2.5 cm, gutter : 0, header: 2.0 cm, footer: 1.5 cm.

Papers must be written in Microsoft Word “.doc” format, Times New Roman font, line spacing single. Paper will be written in English in an even number of pages (4, 6, maximum 8) and will include:

- Title - center, caps lock, bold, font size (font): 12;

- Authors - centered, caps lock, bold, font size (font): 11. Institution from which the authors are (affiliation) will be specified in the title, being marked by a number (or more) - font size (font): 11, bold (bold), italic (italic), aligned centered.

The number is introduced with Superscript before the institution (affiliation). For all authors will be specified the e-mail adress.

- Summary - maximum 10 lines, the left edge (indented paragraph): 2.5 cm, font size (font): 10, italics, paragraph justify (justify);

- Keywords - maximum 5 words, font size (font): 12, italic, bold only the reference "key words";

- Subtitles - caps lock, bold, centered text, font size (font): 12. In the scientific paper will be highlight necessarily the components required, namely: Introduction, Materials and methods, Results and discutions, Conclusions, bibliography (References);

- Text - justify, first line: 1.27 cm, font size (font): 12.

Tables and figures should be included in the text (for safety figures should be recorded in a separate file work). In the tables it can be write with the reduced font to avoid tables facing the width of the page (all pages are required in portrait).

Bibliography - in alphabetical order, as follows: authors (uppercase, bold) with full name for female authors, year, paper title, publisher or journal reference, page or number of pages. Papers must be written with characters of size (font): 12, Hanging: 1.27 cm, normal characters. References will be inserted in the text as in the model [n], where n represents the ordinal number of the source cited in the "References".

DIMENSIONS FOR POSTER: Poster size A0 (841 x 1189) mm 


INSTRUCȚIUNI PENTRU REDACTAREA LUCRĂRILOR

DESCARCĂ LUCRAREA MODEL (TEMPLATE)

Documentele trebuiesc redactate integral (inclusiv tabele și grafice) în limba engleză corectă, cu un minim de 4 pagini, în format A-4.

Redactarea pe format A4 (setare pagină obligatorie; vezi comanda Page Setup, fereastra Paper), încadrată astfel: top: 2,1 cm,  bottom: 1,7 cm,  inside: 3,0 cm,  outside: 2,5 cm, gutter: 0,  header: 2,0 cm, footer: 1,5 cm.

Redactarea lucrării se va realiza în Microsoft Word, formatul “.doc”, font Times New Roman, paragraful la un rând. Lucrarea va cuprinde:

- Titlul -  centrat, majuscule, bold, mărimea caracterelor (font): 12;

- Autorii - centrat, majuscule, bold, mărimea caracterelor (font): 11. Instituţia din care provin autorii (afiliaţia) va fi specificată sub titlu, fiind marcată printr-un număr (sau mai multe) - mărimea caracterelor (font): 11, îngroşat (bold), înclinat (italic), aliniat centrat. Numărul se introduce cu Superscript înaintea instituţiei (afiliaţiei). Pentru prim-autor sau autor corespondent se va specifica, obligatoriu şi adresa de e-mail.

- Rezumatul - maximum 10 rânduri, margine stânga (indentat paragraf): 2,5 cm, mărimea caracterelor (font): 10, italic, paragraf justificat (justify);

- Cuvintele cheie - maxim 5 cuvinte, mărimea caracterelor (font): 12, italic, bold doar referirea „key words”;

- Subtitlurile - majuscule, bold, text centrat, mărimea caracterelor (font):12. În lucrare se vor evidenţia în mod obligatoriu părţile componente, şi anume: Introducere (Introduction), Materiale şi metodă (Materials and methods), Rezultate şi discuţii (Results and discutions), Concluzii (Conclusions), Bibliografie (References);

- Textul - justify, prima linie: 1,27 cm, mărimea caracterelor (font): 12.

Tabelele şi figurile vor fi incluse în text (pentru siguranţă figurile vor fi înregistrate şi într-un fişier separat de lucrare). În cadrul tabelelor se poate scrie cu font redus, pentru a evita tabelele orientate pe lăţimea paginii (toate paginile sunt obligatorii în portret).

Bibliografia - în ordine alfabetică, în modul următor: autorii (majuscule, bold) cu prenumele întreg pentru autoare, anul, titlul lucrării, editura sau revista de referinţă, pagina sau numărul de pagini. Redactarea se va face cu caractere de mărimea (font):12, hanging: 1,27 cm, caractere normale. Referințele bibliografice se vor insera în text după modelul [n], unde n reprezintă numărul de ordine al sursei citate din “Bibliografie”.

DIMENSIUNI PENTRU POSTER: Dimensiunea posterelor A0 (841 x 1189) mm